Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Mai Khanh.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

De thi chon HSG lop 6.2009

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Mai Khanh (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:07' 09-04-2009
Dung lượng: 39.5 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
Vinh Chap Secondary school
KÌ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
Môn: Tiếng Anh Thời gian:45’

Full name:…………………………………………………….. …………..Class: 6…………
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với những từ còn lại (1ms)

1. a. fine b. night c. nine d. six
2. a. open b. close c. old d. do
3. a. couches b. telephones c. nurses d. benches
4. a. thing b. literature c. timetable d. history
5. a. museum b. drugstore c. luch d. number
Chọn từ hoặc cụm từ đúng nhất (3ms)

1. This- that; these-………..
a. they b. their c. those
2. House-live; school-………………….
a. study b. tell c. spell
3. Your mother’s son:…………………
a. your sister b. your uncle c. your brother
4. What does she do?- ……………… nurse.
a. She’s b. Her jobs c. She’s a
5. How ……….?- I’m 1.6 meters
a. tall you are b. tall are you c. are you tall
6. Excuse me!...............................?
a. What time is it b. What is time it c. What time it is
7. Teeth - ……………; face- wash.
a. brush b. do c. get
8. On weekdays, Bill ……. up at 6 then she …. a shower.
a. gets/ does b. goes/ takes c. gets/ takes
9. It’s very……… in the fall.
a. cold b. hot c. cool
10. It’s hot in the summer. We always go …………
a. swim b. swimming c. to swim
11. What’s the weather ….. in the winter, Mai?- It’s very cold.
a. like b. likes c. liking
12. …………. seasons are there in your country, Mary?- There are 4.
a. How much b. How many c. What are
13. What’s she doing now?- …………badminton.
a. She plays b. She playing c. She’s playing
14. Tom likes ……… weather because he can go swimming.
a. hot b. cold c. windy
15. Don’t drink too much coffee. It’s bad ……. your stomach.
a. by b. on c. for
16. I don’t like vegetables but my sisters ………….
a. do b. likes c. does
17. At the end of our ……… are our feet. Each foot has five………….
a. arms/fingers b. legs/toes c. legs/fingers
18. She has …………………………
a. hair long black b. long hair black c. long black hair
19. My grandfather is old. He is ……………
a. strong b. weak c. heavy
20. At an intersection, we must ………………………
a. go fast b.run out c. slow down
21. Listen! …………………. in the next room?
a. They are singing b. Do they sing c. Are they singing
22. We live in an …………….. It has a lovely view.
a. flat b. building c. apartment
23. ………………… the left of the building, there is a large garden.
a. From b. By c. To
24. I live about 10 km …………….here.
a. away of b. away from c. near from
25. Lan is ……. to music now.
a. listens b. listening c. listen
26. The photocopy store is ……….. the bookstore and the bakery.
a. next b. between c. in front
27. What do you do …………school?- I watch TV.
a. after b. behind c. from
28. ………… do you go to school? – I usually walk.
a. How b. What c. Where
29. I don’t have math on Friday, but Lan …………..
a. does b. have c. has
30. What time is it? – It is ……………
a. ten ten b. late c. ten to fifteen
Chia động từ trong ngoặc (3ms)

What …… your father often (do)…… in the evening?
- He often (watch) ……. TV, but sometimes he (read)…… books.
Lan and Phuong (be)………. in the kitchen. They (cook)…….. dinner.
What …… your sister (
 
Gửi ý kiến