Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Mai Khanh.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Written Test 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Mai Khanh (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:14' 02-04-2009
Dung lượng: 35.5 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
Vinh Chap Secondary School
WRITTEN TEST 3 No 1

Full name: …………………………………………………….. Class: 6….
I.Choose the best answer) (3ms)
1. The garden is in front ………. Mai’s house.
a. in b. of c. on
2. He is doing math ….. his classroom.
a. in b. on c. at
3. She ……. some vegetables.
a. want b. don’t want c. wants
4. How …… fish does your mother want?
a. many b. much c. about
5. My mother ……. the meals everyday.
a. cook b. cooks cooking
6. How much is this ….. of soap?
a. bar b. box c. tube
7. Could I have a ……. of cooking oil, please?
a. glass b. bottle c. box
8. I’m hungry. I’d like ……
a. a cold drink b. a sandwich c. some water
9. What time is …..tomorrow morning? – I think it’s at 7 o’clock.
a. lunch b. breakfast c. dinner
10. Miss Chi has an …… face.
a. oval b. long c. round
II. Use correct tenses of verbs in brackets. (3ms)
Lan and Nga (drink)……………….. iced tea at the moment.
There (not be)…………………..any water in the bottle.
Bi and Fifi (be) ………………… in the living room now.
They (not go) …………………………fishing in the winter.
Mr. Nam (get)……………………….. up early in the morning.
How much (be)……………………….. the pens?
III. Choose the most suitable words to fill in the gaps. (2ms)
a would thirsty feel hungry noodles some like
Nga: How do you ………………..?
Hoa: I’m hot and I am …………………
Nga: What ………….. you like?
Hoa: I’d ……………. orange juice. What about you?
Nga: I am ……………. I want …………. noodles.What about you, Huyen?
Would you like some ………………….?
Huyen:No, thanks. I’m thirsty. I’d like ……………………drink
IV. Read the passage and choose if it’s True (T) or False (F). (2ms)
Quang is a gymnast. He’s tall and thin. He has short black hair. His eyes are brown. He has a round face and thin lips.
He is having dinner at the moment. He’s eating fish. He often has fish, meat and vegetables for dinner.
Quang is a teacher. ………………..
2.His hair is short and black …………………
3.He is having lunch now. …………………
4. He has black eyes. …………………
5. He’s eating fish at he moment. ………………...
The end
Vinh Chap Secondary School
WRITTEN TEST 3 No 2

Full name: …………………………………………………….. Class: 6….
I.Choose the best answer) (3ms)
1. I’m hungry. I’d like ……
a. a cold drink b. a sandwich c. some water
2. How much is this ….. of soap?
a. bar b. box c. tube
3. She ……. some vegetables.
a. want b. don’t want c. wants
4. How …… fish does your mother want?
a. many b. much c. about
5. Miss Chi has an …… face.
a. oval b. long c. round
6. He is doing math ….. his classroom.
a. in b. on c. at
7. Could I have a ……. of cooking oil, please?
a. glass b. bottle c. box
8. The garden is in front ………. Mai’s house.
a. in b. of c. on
9. What time is …..tomorrow morning? – I think it’s at 7 o’clock.
a. lunch b. breakfast c. dinner
10. My mother ……. the meals everyday.
a. cook b. cooks cooking
II. Use correct tenses of verbs in brackets. (3ms)
Nga and Quan (be) ………………… in the living room now.
We (not go) …………………………fishing in the winter.
Mrs. Nga (get)……………………….. up early in the morning.
How much (be)……………………….. the pencils?
There (not be)…………………..any water in the bottle.
Lan and Nga (drink)……………….. iced tea at the moment
III. Choose the most suitable words to fill in the gaps. (2ms)
a would thirsty feel hungry noodles some like
Nga: How do you ………………..?
Hoa: I’m hot and I am …………………
Nga: What …………..you like?
Hoa: I’d ……………. orange juice
 
Gửi ý kiến